COVID-19aren eraginari aurre egiteko laguntzak autonomoentzat: ohiko galderak

COVID-19aren osasun krisia hasi zenetik, erakunde ezberdinek autonomoei bideratutako zabaldu dituzten emergentziazko diru laguntzen berri ematen ari gara orri honetan. Sarrera honetan diru laguntza hauen inguruan helarazi dizkiguzuen ohiko galderak bateratu ditugu.

1. Eskubidea al dut autonomoa izateagatik prestazioa kobratzeko?

Bai. Baina baldintza jakin batzuekin:

 • Negozioa alarma-egoeran itxi baduzu edo diru-sarreren% 75 edo gehiago galdu baduzu bakarrik.
 • Langile Autonomoen Araubide Berezian (RETA) afiliatuta egotea alarma-estatua deklaratu zen egunean
 • Gizarte Segurantzarekiko ordainketan egunean egotea.
 • Ez da egin beharko Ogasunean edo Gizarte Segurantzan baja emateko orain arte eskatutako urratsa.
 • Ezinbesteko arrazoiren batengatik jarduera uztera behartuta egon diren autonomoek jarduera uzteagatiko prestazioa eskatu ahal izango diote euren mutuari.

2. Gutxieneko kotizazio-aldirik badago eskaera egiteko?

Ez. Prestazio hori eskatzeko, ez da beharrezkoa beste prestazio batzuetarako eskatzen den gutxieneko kotizazio-aldia betetzea; araubideren batean alta emanda egotea eta gizarte-kotizazioen ordainketak egunean izatea baino ez da behar.

3. Zein da diru-sarreretan jaitsiera adierazteko argazki finkoa?

% 75eko jaitsiera diru-sarreretan 2020/03/14an ezarritako alarma-egoeraren adierazpena egin zenetik 6 hilabete atzera egin eta batez bestekoarekin alderatuta.

4. Negozioa ixtean, jarduera eten dut?

Ez, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak, alarma-egoera deklaratzen dueƱa da aintzat hartu beharrekoa: nahitaez negozioa eten beharra izatea, alegia.

5. Beste laguntza bat kobratzen ari naiz Gizarte Segurantzagatik. Kobra dezaket aparteko laguntza hori?

Ez. Prestazio hori jasotzeko eskubiderik ez dute izango aurretik prestazio bat jasotzen duten langile autonomoek edo Gizarte Segurantzaren Sistemako beste prestazio bat jasotzeko eskubidea dutenek. Eskubidea izanda, berdin dio jasotzen duten ala ez. (5/2020 irizpidea, Gizarte Segurantzako eta Pentsioetako Estatu Idazkaria).

6. Gizarte Segurantzaren kuoten zorrak ditut. Jaso dezaket prestazio hori?

Jarduera eten den edo eskatutako fakturazioa jaitsi den egunean ordainketak egunean ez badaude, zor diren kuotak 30 eguneko epean ordaindu beharko dira. Ordainketa egin ondoren, prestazio hori eskuratu ahal izango da.

7. Gizarte Segurantzari kuotak ordaintzen jarraitu beharko dut?

Negozioa uztera edo diru-sarrerak % 75 jaistera behartuta dauden autonomoek bakarrik daude salbuetsita kuotak ordaintzera.

8. Autonomoa naiz eta nire langileek ERTE batera egokitu dira. Eska dezaket laguntza hori?

Baldin eta beren kargura langileak dituzten autonomoek, alarma-egoeraren adierazpenaren ondorioz itxi behar izan badute edo fakturazioa% 75 jaitsi bazaie, ERTE bat aurkeztu ahal izango dute langileentzat, eta aparteko prestazio hori eskatu.

9. Prestazio horrek esan nahi du sartzen ez denak ez duela kotizaziorik ordaintzen?

Prestazio hori jasotzen den aldian ez da kotizatzeko betebeharrik izango. Ordaindu diren eta ordaindu ahal diren kuotei dagokienez, baita, hala badagokio, ordaindu diren edo egin daitezkeen errekarguak, berandutze-interesak eta kostuak ere, eta salbuespenezko prestazioa jasotzeko eskubidea dagoen aldiko egunen batekin gainjartzen badira, interesdunek eskatuta itzuliko dira. Salbuespenezko prestazioaren eskaerarekin batera aurkeztu beharko da eskabidea, eta, horretarako, ordainketa egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira. Epea amaitu ondoren, ezin izango da halakorik eskatu. Itzultzeko eskubidea duena Gizarte Segurantzaren zorduna bada, beste aldi batzuei dagozkien kuotengatik edo sistemaren beste baliabide batzuengatik, itzulketagatiko kreditua Gizarte Segurantzarekin dituen zorrak ordaintzeko aplikatuko da, legez dagokion moduan. (5/2020 irizpidea, Gizarte Segurantzako eta Pentsioetako Estatu Idazkaria)

10. Jarduera uzten badute, uko egin behar al diete baliatzen dituzten hobariei, jarduerari eustearen baldintzapean, hala nola tarifa lauari?

Ez, alde horretatik, dekretuak adierazten du aparteko prestazio hori jasotzen den denbora benetan kotizatutako denbora gisa zenbatuko dela; beraz, laguntza horiek jasotzen ari diren autonomoek eskatu ahal izango dute, eta ez dituzte galduko jarduerari eustearen baldintzapeko hobariak.

11. Autonomoa naiz, baina moduluka kotizatzen dut. Diru-sarrerak murrizteagatik prestazio horri heldu behar badiot eta moduluka joaten banaiz. Nola egin dezaket?

Jardueraren bolumena egiaztatzen duten liburuak eramatera behartuta ez dauden langile autonomoek zuzenbidean onartutako edozein frogabideren bidez egiaztatu beharko dute eskatutako % 75eko murrizketa, gutxienez. Eskaera ororekin batera, zinpeko adierazpen bat aurkeztu beharko da, prestazio hori jasotzeko eskubidea izateko eskatzen diren baldintza guztiak betetzen dituztela adieraziz. (5/2020 irizpidea, Gizarte Segurantzako eta Pentsioetako Estatu Idazkaria).

12. Autonomoa naiz, baina zerbitzua ematen jarraitzen dut.

Hala badagokio, prestazioa jaso ahal izango dute fakturazioan gutxienez % 75eko beherakada izan dutela egiaztatzen badute. Diru-sarrerak aurreikusitako % 75ean murriztu direla egiaztatzen badute, kasu honetan, egindako jarduerarekin bateragarri egin ahal izango litzateke.

13. Zein da laguntza horren zenbatekoa?

Bi kasu bereizi behar dira:

 1. Jarduera uzteagatik gutxienez 12 hilabetez kotizatu duten langile autonomoak.
  • Oinarri arautzailearen %70, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 339. artikuluan aurreikusitakoaren arabera kalkulatuta.
 2. Prestazioa jasotzeko eskubidea izateko gutxieneko kotizazio-aldia egiaztatzen ez denean, prestazioaren zenbatekoa.
  • Langile autonomoak Gizarte Segurantzako Norberaren Konturako Langileen edo Langile Autonomoen Araubide Berezian edo, hala badagokio, Itsasoko Langileen Gizarte Segurantzako Araubide Berezian egindako jardueraren gutxieneko kotizazio-oinarriaren % 70.

Bi kasuetan, prestazioaren zenbatekoa Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 339.2 artikuluaren mugen mende egongo da beti. (5/2020 irizpidea, Gizarte Segurantzako eta Pentsioetako Estatu Idazkaria).

14. Zenbat denbora jaso dezaket laguntza hori?

Hilabetez, eta, hala badagokio, alarma-egoera amaitzen den hilabeteko azken egunera arte luzatuko da. Alarma-egoera luzatzen bada eta hilabetetik gorako iraupena badu, betiere hura emateko eskatutako baldintzek jarraitzen badute. (5/2020 irizpidea, Gizarte Segurantzako eta Pentsioetako Estatu Idazkaria).

15. Noiztik eska daiteke prestazioa?

Alarma-egoeratik aurrera itxi behar izan diren autonomoak BOEn argitaratutako dekretuaren datatik (2020ko martxoaren 18a) eska daitezke. Hileko fakturazioa jaitsi dela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu behar dutenen kasuan, gertaera hori dokumentazioarekin egiaztatzen duten unetik.

16. Jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa jasotzean, baja izapidetzera behartuta al nago?

Ez. Jarduera uzteagatiko aparteko prestazioa jasotzen duen aldian, jarduera eteten duen langile autonomoak ez du baja izapidetzeko betebeharrik izango. Prestazioa jasotzeko eskubidearen arrazoia bada prestazioa eskatu aurreko hilean fakturazioa % 75 murriztu izana aurreko seihilekoan egindakoaren aldean, alta emanda egon beharko du Gizarte Segurantzako dagokion araubidean. (5/2020 irizpidea, Gizarte Segurantzako eta Pentsioetako Estatu Idazkaria.

17. Autonomo gisa nire jarduerari berrekiten badiot, izango al dut mailegurik?

Autonomoei likidezia emango zaie KOI finantzaketa-lerroen bidez, lerro horiei zorpetze-ahalmen garbia handitu zaielako. Estatuaren konturako abalak emango dira autonomoentzat, maileguen berritzea eta kreditu-erakundeen, kredituko finantza-establezimenduen, diru elektronikoko erakundeen eta ordainketa-erakundeen finantzaketa berria estaltzeko, fakturen kudeaketatik, zirkulatzailearen beharretik edo bestelako likidezia-beharretatik eratorritako beharrei erantzuteko, finantza- edo zerga-betebeharren epemugetatik eratorritakoak barne.


Koronabirusak sortutako krisi ekonomikoari aurre egiteko, Beterri Buruntza eskualdeko pertsona, langabetu, familia, enpresa eta autonomoen bidelagun izango da. Horretarako: